Onze school

De Dr. C. Steenblokschool gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen en is bestuurlijk ondergebracht in een stichting.

De naam van de stichting luidt: Stichting tot het verstrekken van Christelijk onderwijs op Gereformeerde Grondslag uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen.

Grondslag & Identiteit

De school heeft als grondslag voor haar on­derwijs Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enig­heid, zoals die zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618/1619.

De identiteit van de school komt onder meer tot uiting in het godsdienstonderwijs, de gezagsverhouding, eigen leermethoden, gedragsregels en kleding. Het wordt vereist dat de ouders instemmen met de hierboven geformuleerde grondslag.

Missie

De school draagt er zorg voor, de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te onderwijzen, te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat kinderen hun taak en opdracht in gezin, kerk en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Geschiedenis

Onze school draagt de naam van Dr. C. Steenblok. Deze predikant  heeft veel betekend voor het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij werd geboren op 4 mei 1894 te Nieuwdorp. Cornelis Steenblok was een zoon van de timmerman Nicolaas Steenblok en van Elisabeth de Ruiter. Hij begon zijn loopbaan als timmerman en werkte daarna in het boerenbedrijf. Na alsnog het gymnasium te hebben gevolgd studeerde hij theologie aan de Theologische Hogeschool Kampen. Van 1926 tot 1935 was hij predikant te Lopik. Hij promoveerde in 1941 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over Voetius en de sabbat. Na negen jaar predikant geweest te zijn in Lopik ging hij, vanwege een meningsverschil over de leer, met emeritaat. Uiteindelijk verliet hij in 1942 de Gereformeerde Kerk en sloot zich in 1943 aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Hij werd docent bij de theologische opleiding van deze kerk in Rotterdam. In 1953 werd hij als docent ontslagen. Dr. Steenblok trad met enkele andere predikanten uit het kerkverband. Er werd een nieuw kerkverband opgericht: de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Dr. Steenblok stichtte in Gouda een eigen Theologische School. Hij was hoofdredacteur van het wekelijks uitgegeven kerkblad De Wachter Sions. Ook was hij voorzitter van de ‘Stichting tot Handhaving van de Statenvertaling’. Dr. Steenblok is op 1 mei 1946 getrouwd met Adriana Christina van der Slikke. Hij overleed in 1966 op 72-jarige leeftijd te Gouda. Op zijn sterfbed vertroostte de Heere hem met de woorden uit Jesaja 54 : 9: ‘Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs, toen Ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.’  

Veel van zijn theologische werk werd postuum uitgegeven.

 

Zie voor meer informatie over het leven en werk van dr. C. Steenblok: L.M.P. Scholten en J.H.R. Verboom, Leven en leer van Dr. C. Steenblok. Barneveld: Van Horssen (1967) en P.L. Rouwendal, Dr. C. Steenblok. Kampen: De Groot Goudriaan (2010).

Agenda

13 maart 2024

Biddag

29 maart 2024

Goede vrijdag

1 april 2024

Tweede Paasdag

22 april 2024

Begin meivakantie

3 mei 2024

Einde meivakantie

Schoolinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie, documenten en formulieren met betrekking tot verlof, schoolgidsen etc.